ਆਈਬੀਐਮ 8-ਬਾਰ ਲੋਗੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਤਿਆਰੀ ਟੂਲਕਿੱਟ

ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਸ਼ਬਾਊਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਐੈੱਸ ਕਰੋ

ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ
30 ਮਿੰਟ

ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਬਾਊਲ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ/ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ ਵਜੋਂ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ Open P-TECH 'ਸਵੈ-ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ।

*ਨੋਟ ਕਰੋ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ Open P-TECH ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ।