IBM 8-bar logo Kasangkapan sa Kahandaan para sa mga Guro

Pagbuo ng iyong resume content glow at lumago

Magkakapares ng estudyante
30 minuto

Sa aktibidad na ito, malalaman ng mga estudyante ang tungkol sa mga Pahayag sa Pagsasakatuparan, kabilang na ang isang makatutulong na pormula sa pagsulat ng mga ito. Matututuhan nila kung bakit mahalaga at kapaki-pakinabang ang ganitong uri ng mga pahayag kapag nagtatayo ka ng iyong resume dahil ipinapakita nila sa mga potensyal na employer ang ginawa mo at ang epekto ng iyong mga kilos.

Rerepasuhin ng mga estudyante ang mga halimbawa ng Mga Pahayag ng Nagawa, magsanay sa pag-draft ng sarili nilang mga pahayag, pagkatapos ay magkakapares na magbigay ng feedback sa mga pahayag ng isa't isa.

Mga tagubilin sa Aktibidad

Pagbibigay-ginhawa sa karagdagang mga mapagkukunan

Kung nais mong maghukay ng mas malalim sa pagtuturo ng mga kasanayan sa pag-interbyu at bigyan ang iyong mga estudyante ng mas maraming pagsasanay, tingnan ang Open P-TECH 'sariling mga kurso ng pag-aaral.

*Paalala: Kakailanganin mong magrehistro para sa Open P-TECH para ma-access ang content na ito.