IBM 8-bar logo Kasangkapan sa Kahandaan para sa mga Guro

I-tap sa iyong WIFI

Indibiduwal na aktibidad
30 minuto

Sa aktibidad na ito, kukumpletuhin ng mga estudyante ang worksheet ni Amba Brown. Ang worksheet na ito ay dinisenyo upang tulungan ang mga estudyante na matukoy ang mga propesyonal na lugar na maaari nilang galugarin, ugatan sa kanilang mga interes, pangarap, at ambisyon.

Galugarin ang mga tagubilin sa aktibidad sa ibaba para sa isang pangkalahatang-buod ng WIFI framework.

Mga tagubilin sa Aktibidad

Pagbibigay-ginhawa sa karagdagang mga mapagkukunan

Kung nais mong maghukay ng mas malalim sa pagtuturo ng mga kasanayan sa pag-interbyu at bigyan ang iyong mga estudyante ng mas maraming pagsasanay, tingnan ang Open P-TECH 'sariling mga kurso ng pag-aaral.

*Paalala: Kakailanganin mong magrehistro para sa Open P-TECH para ma-access ang content na ito.