ਆਈਬੀਐਮ 8-ਬਾਰ ਲੋਗੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਤਿਆਰੀ ਟੂਲਕਿੱਟ

ਆਪਣੇ ਵਾਈਫਾਈ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਿਆ
30 ਮਿੰਟ

ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਬਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਵਾਈਫਾਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਵਾਈਫਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ Open P-TECH 'ਸਵੈ-ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ।

*ਨੋਟ ਕਰੋ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ Open P-TECH ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ।