Gebruiksvoorwaarden

Overzicht

Overzicht

Hieronder vindt u de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en IBM. Door deze website te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat dat u gebonden bent aan deze voorwaarden en dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van wet- en regelgeving op het gebied van export- en re-exportcontrole. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

IBM kan, zonder u daarvan op de hoogte te stellen, deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze website te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken. IBM mag ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten of programma's die op deze site worden beschreven.

Algemeen

Deze website bevat eigendomskennisgevingen en copyrightinformatie, waarvan de voorwaarden moeten worden nageleefd en opgevolgd. Zie onze Auteursrecht en handelsmerk informatie voor gerelateerde informatie.

IBM zal op deze site documenten aanbieden die beschrijven hoe gebruikers bepaalde aspecten van het P-TECH 9-14 schoolmodel ("Tools") implementeren. Deze Tools worden u aangeboden onder de Attribution-Non-Commercial Creative Commons licentie die u kunt vinden op: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

Behalve de Tools mag de inhoud van deze site niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden, gedistribueerd of gebruikt voor het maken van afgeleide werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBM. Voor materiaal dat eigendom is van IBM verleent IBM u niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming om de webpagina's op deze site te openen en weer te geven, uitsluitend op uw computer en voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik van deze website. Deze toestemming is afhankelijk van het feit of u de inhoud op deze site niet wijzigt, of u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en of u akkoord gaat met eventuele voorwaarden en mededelingen die bij de inhoud horen of die op andere wijze op deze site worden vermeld.

Niettegenstaande het voorgaande kunnen er software en andere materialen beschikbaar worden gesteld om te downloaden, toegang te krijgen of ander gebruik te maken van deze site die hun eigen licentievoorwaarden en kennisgevingen hebben. Dergelijke materialen zullen worden beheerst door hun respectieve voorwaarden en kennisgevingen.

Als u zich niet houdt aan de voorwaarden en mededelingen op deze site, zal dit leiden tot een automatische beëindiging van alle aan u verleende rechten, zonder voorafgaande kennisgeving, en moet u alle kopieën van gedownloade materialen die u in uw bezit of beheer heeft, onmiddellijk vernietigen. Met uitzondering van de beperkte toestemming in de voorgaande paragraaf verleent IBM u geen expliciete of impliciete rechten of licenties op grond van octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van deze site niet spiegelen op een andere website of in andere media.

Bepaalde disclaimers

De informatie op deze website wordt niet beloofd of gegarandeerd correct, actueel of volledig te zijn, en deze site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. IBM aanvaardt geen verantwoordelijkheid (en wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af) voor het actualiseren van deze site om de informatie actueel te houden of om de juistheid of volledigheid van de geplaatste informatie te waarborgen. Daarom dient u de juistheid en volledigheid van alle geplaatste informatie te bevestigen voordat u een beslissing neemt met betrekking tot diensten, producten of andere zaken die op deze site worden beschreven.

IBM geeft geen garanties dat gemelde problemen door IBM zullen worden opgelost, zelfs niet als IBM ervoor kiest om informatie te verstrekken met als doel een probleem aan te pakken.

Vertrouwelijke informatie

IBM wil geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via onze website. Houd er rekening mee dat alle informatie of materiaal dat naar IBM wordt gestuurd, wordt geacht NIET vertrouwelijk te zijn. Door informatie of materiaal naar IBM te sturen, verleent u IBM een onbeperkte, onherroepelijke licentie om die informatie of dat materiaal te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te distribueren, in het openbaar weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken en op andere wijze vrijelijk te gebruiken. U gaat er ook mee akkoord dat IBM vrij is om ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons toestuurt, te gebruiken voor welk doel dan ook. Wij zullen uw naam echter niet vrijgeven of op andere wijze bekendmaken dat u materiaal of andere informatie aan ons hebt gestuurd, tenzij: (a) we uw toestemming krijgen om uw naam te gebruiken; of (b) we u er eerst van op de hoogte stellen dat het materiaal of de andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site stuurt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt met uw naam erop; of (c) we wettelijk verplicht zijn dit te doen. Persoonlijk identificeerbare informatie die u aan IBM verstrekt om producten of diensten te ontvangen, wordt behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid. Zie de link "Privacy" voor informatie over het privacybeleid van IBM.

Zakelijke relaties

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar niet-IBM-websites en -bronnen. IBM geeft geen verklaringen, garanties of andere toezeggingen over niet-IBM-websites of bronnen van derden (met inbegrip van websites van Lenovo) waarnaar wordt verwezen of die toegankelijk zijn vanaf of gekoppeld zijn aan een IBM-website. Een link naar een niet-IBM-website betekent niet dat IBM de inhoud of het gebruik van een dergelijke website of de eigenaar ervan onderschrijft. Bovendien is IBM geen partij bij of verantwoordelijk voor transacties die u met derden aangaat, zelfs niet als u van een IBM-website kennis krijgt (of een link naar een dergelijke partij gebruikt). Dienovereenkomstig erkent u en stemt u ermee in dat IBM niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, diensten, producten of ander materiaal op of beschikbaar via die sites of bronnen.

Wanneer u een niet-IBM-website bezoekt, zelfs een website die het IBM-logo kan bevatten, dient u te begrijpen dat deze onafhankelijk is van IBM en dat IBM geen controle heeft over de inhoud van die website. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om uzelf te beschermen tegen virussen, wormen, trojaanse paarden en andere potentieel destructieve programma's, en om uw informatie te beschermen als u dat nodig acht.

Koppeling naar deze site

Alle links naar deze website moeten schriftelijk door IBM worden goedgekeurd, behalve dat IBM instemt met links waarin de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd, niet zijn opgenomen: (a) geen frames maken rond een pagina op deze website of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van de inhoud van deze site op enigerlei wijze wijzigen; (b) uw relatie met IBM verkeerd voorstellen; (c) impliceren dat IBM u, uw website of uw diensten of productaanbod goedkeurt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk geven van IBM of anderszins de goodwill die met de naam of de handelsmerken van IBM is verbonden, schaden. Als verdere voorwaarde om een link naar deze website te mogen plaatsen, gaat u ermee akkoord dat IBM te allen tijde, naar eigen goeddunken, de toestemming voor het plaatsen van een link naar deze website mag beëindigen. In dat geval gaat u ermee akkoord alle koppelingen naar deze website onmiddellijk te verwijderen en het gebruik van een handelsmerk van IBM te staken.

AFWIJZING VAN GARANTIE

HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP UW EIGEN RISICO. ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA'S EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN", ZONDER ENIGE GARANTIE OF WAARBORG. IBM WIJST UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES, GARANTIES OF VERKLARINGEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, VAN DE HAND. ZONDER BEPERKING GEEFT IBM GEEN GARANTIE OF WAARBORG DAT DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALS U MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT, U DIT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO DOET EN DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE, INCLUSIEF VERLIES VAN GEGEVENS OF SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL IBM AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VERBAND HOUDT MET OF VOORTVLOEIT UIT DEZE WEBSITE OF ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF VAN ENIGE WEBSITE OF BRON DIE IS GEKOPPELD AAN, WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF WAARTOE TOEGANG WORDT VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE, OF VOOR HET GEBRUIK OF DOWNLOADEN VAN OF DE TOEGANG TOT MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BESPARINGEN OF VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS, ZELFS INDIEN IBM UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE UITSLUITING EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ALLE OORZAKEN VAN ACTIE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIEËN.

Aanvullende of andere voorwaarden en kennisgevingen kunnen van toepassing zijn op specifieke materialen, informatie, producten, software en diensten die via deze website worden aangeboden. In geval van tegenstrijdigheid zullen dergelijke aanvullende of afwijkende voorwaarden en kennisgevingen prevaleren boven deze Gebruiksvoorwaarden. Zie de toepasselijke overeenkomst of kennisgeving.