Warunki użytkowania

O platformie

O platformie

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej pomiędzy Tobą a IBM. Uzyskując dostęp do tego serwisu WWW, przeglądając go lub korzystając z niego, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z tymi warunkami, zrozumiał je i wyraża zgodę na ich przestrzeganie oraz na przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym przepisów dotyczących kontroli eksportu i reeksportu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, prosimy nie korzystać z tej strony internetowej.

IBM może w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, zmienić niniejszy Regulamin i wszelkie inne informacje zawarte w niniejszym Serwisie WWW poprzez aktualizację niniejszego ogłoszenia. IBM może także wprowadzać ulepszenia lub zmiany w produktach, usługach lub programach opisanych w niniejszym serwisie WWW w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Ogólne

Ta strona internetowa zawiera informacje o prawach własności i prawach autorskich, których należy przestrzegać i przestrzegać. Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych znajdują się na naszej stronie internetowej.

IBM będzie oferował na tej stronie dokumenty, które opisują sposób, w jaki użytkownicy wdrażają pewne aspekty modelu szkoły P-TECH 9-14 ("Narzędzia"). Narzędzia te są oferowane na licencji Uznanie autorstwa-Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne Creative Commons znajdującej się pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

Poza Narzędziami nie wolno kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać ani wykorzystywać do tworzenia dzieł pochodnych treści zawartych w tym serwisie internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody IBM. W przypadku materiałów będących własnością IBM IBM udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej i ograniczonej zgody na dostęp i wyświetlanie stron internetowych w niniejszym serwisie WWW, wyłącznie na komputerze Użytkownika oraz na osobiste, niekomercyjne korzystanie z niniejszego serwisu WWW. Zgoda ta jest uzależniona od niemodyfikowania treści wyświetlanych w niniejszym serwisie WWW, nienaruszania wszelkich praw autorskich, znaków towarowych i innych informacji dotyczących własności, a także od zaakceptowania przez Użytkownika wszelkich warunków, postanowień i informacji dołączonych do treści lub w inny sposób określonych w niniejszym serwisie WWW.

Niezależnie od powyższego, może istnieć oprogramowanie i inne materiały, które są udostępniane do pobrania, dostępu lub innego wykorzystania z tej strony, które mają swoje własne warunki licencji, warunki i zawiadomienia. Takie materiały będą regulowane przez ich odpowiednie warunki, zasady i zawiadomienia.

Niezastosowanie się do zasad, warunków i powiadomień na tej stronie spowoduje automatyczne wygaśnięcie wszelkich przyznanych Ci praw, bez wcześniejszego powiadomienia, a Ty musisz natychmiast zniszczyć wszystkie kopie pobranych materiałów będących w Twoim posiadaniu lub pod Twoją kontrolą. Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia, o którym mowa w poprzednim akapicie, IBM nie udziela Użytkownikowi żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw ani licencji z tytułu jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Użytkownik nie może tworzyć kopii lustrzanych żadnych treści z tego serwisu WWW w innym serwisie WWW ani w innych mediach.

Niektóre zastrzeżenia

Informacje na tej stronie internetowej nie są obiecane ani gwarantowane jako poprawne, aktualne lub kompletne, a strona ta może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. IBM nie ponosi żadnej odpowiedzialności (i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności) za aktualizowanie niniejszego serwisu WWW w celu zapewnienia aktualności informacji lub dokładności bądź kompletności publikowanych informacji. W związku z tym przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji związanej z usługami, produktami lub innymi kwestiami opisanymi w niniejszym serwisie WWW Użytkownik powinien potwierdzić dokładność i kompletność wszystkich zamieszczonych informacji.

IBM nie gwarantuje, że wszelkie zgłaszane problemy zostaną rozwiązane przez IBM, nawet jeśli zdecyduje się on na dostarczenie informacji w celu rozwiązania problemu.

Informacje poufne

IBM nie chce otrzymywać od Użytkownika informacji poufnych lub zastrzeżonych za pośrednictwem serwisu WWW. Należy pamiętać, że wszelkie informacje lub materiały przesłane do IBM NIE będą uznawane za poufne. Przesyłając do IBM jakiekolwiek informacje lub materiały, Użytkownik udziela IBM nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, przesyłanie, publikowanie, zamieszczanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, publiczne prezentowanie, wykonywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych na podstawie tych materiałów lub informacji oraz swobodne korzystanie z nich w inny sposób. Użytkownik wyraża także zgodę na swobodne wykorzystywanie przez IBM wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy specjalistycznej lub technik przesłanych do IBM w dowolnym celu. IBM nie ujawni jednak imienia i nazwiska Użytkownika ani w żaden inny sposób nie upubliczni faktu przesłania przez niego materiałów lub innych informacji, chyba że: (a) IBM uzyska zgodę Użytkownika na wykorzystanie jego imienia i nazwiska; lub (b) IBM najpierw powiadomi Użytkownika, że materiały lub inne informacje przesłane przez Użytkownika do określonej części niniejszego serwisu WWW zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane wraz z jego imieniem i nazwiskiem; lub (c) IBM będzie do tego zobowiązany przepisami prawa. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do IBM w celu otrzymania produktów lub usług będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności IBM. Informacje na temat zasad ochrony prywatności IBM można znaleźć w łączu zatytułowanym "Ochrona prywatności".

Stosunki handlowe

Niniejsza witryna internetowa może zawierać linki lub odnośniki do stron i zasobów nie należących do sieci InternetIBM. IBM nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani innych zobowiązań dotyczących serwisów WWW i zasobów osób trzecich innych niż IBM (w tym serwisu WWW Lenovo), do których mogą się odwoływać, do których można uzyskać dostęp z dowolnego serwisu WWW IBM lub które mogą zawierać odsyłacze. Umieszczenie odsyłacza do serwisu WWW innego niż IBM nie oznacza, że IBM popiera treść lub korzystanie z takiego serwisu WWW lub jego właściciela. Ponadto IBM nie jest stroną ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje zawierane z osobami trzecimi, nawet jeśli Użytkownik dowie się o takich osobach (lub skorzysta z odsyłacza do takich osób) z serwisu WWW IBM. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że IBM nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych serwisów WWW lub zasobów, a także nie odpowiada za żadne treści, usługi, produkty ani inne materiały zawarte w takich serwisach WWW lub zasobach ani dostępne za ich pośrednictwem.

Uzyskując dostęp do serwisu WWW innego niż IBM, nawet takiego, który może zawierać logo IBM, należy mieć świadomość, że jest on niezależny od IBM i że IBM nie kontroluje treści w tym serwisie WWW. Do Użytkownika należy podjęcie środków ostrożności w celu ochrony przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi potencjalnie destrukcyjnymi programami, a także w celu ochrony swoich informacji, jeśli uzna to za stosowne.

Link do tej strony

Wszystkie odsyłacze do niniejszego serwisu WWW muszą być zatwierdzone na piśmie przez IBM, z tym wyjątkiem, że IBM wyraża zgodę na umieszczanie w nim odsyłaczy, w których nie ma żadnych odsyłaczy ani stron aktywowanych za pomocą danego odsyłacza: (a) tworzyć ramek wokół dowolnej strony w tym serwisie WWW lub wykorzystywać innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd dowolnej treści w tym serwisie WWW; (b) fałszywie przedstawiać relacji Użytkownika z IBM; (c) sugerować, że IBM aprobuje lub popiera Użytkownika, jego serwis WWW lub ofertę usług lub produktów; oraz (d) przedstawiać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o IBM lub w inny sposób naruszać wartości firmy związanej z nazwą IBM lub znakami towarowymi. Jako kolejny warunek uzyskania zezwolenia na umieszczanie odnośników do niniejszego serwisu WWW Użytkownik zgadza się, że IBM może w dowolnym momencie, według własnego uznania, wypowiedzieć zezwolenie na umieszczanie odnośników do niniejszego serwisu WWW. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich odsyłaczy do niniejszego serwisu WWW i zaprzestanie używania jakiegokolwiek znaku towarowego IBM.

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

KORZYSTANIE Z TEJ STRONY JEST NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE, PROGRAMY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE "TAKIE, JAKIE SĄ", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ. IBM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH I INNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI LUB OŚWIADCZEŃ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. BEZ OGRANICZEŃ IBM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ, TERMINOWO, BEZPIECZNIE I BEZBŁĘDNIE.

ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE JEŚLI POBIERASZ LUB W INNY SPOSÓB POZYSKUJESZ MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE, PROGRAMY LUB USŁUGI, ROBISZ TO WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, I ŻE BĘDZIESZ PONOSIĆ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ, W TYM UTRATĘ DANYCH LUB USZKODZENIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU IBM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ZWIĄZANE Z LUB WYNIKAJĄCE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB Z KORZYSTANIA Z NIEJ, LUB Z JAKIEJKOLWIEK STRONY LUB ZASOBÓW, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI LUB DO KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ, LUB ZA KORZYSTANIE, POBIERANIE LUB DOSTĘP DO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI LUB UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH, NAWET JEŻELI IBM JEST WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH PRZYCZYN POWÓDZTWA, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, CZY TEŻ INNYCH TEORII PRAWNYCH.

Do określonych materiałów, informacji, produktów, oprogramowania i usług oferowanych za pośrednictwem tej strony internetowej mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub inne warunki, postanowienia i zawiadomienia. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu, takie dodatkowe lub inne warunki i powiadomienia będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami użytkowania. Należy zapoznać się z odpowiednią umową lub powiadomieniem.