ਭਾਈਵਾਲ

ਪੀ-ਟੈੱਕ ਸਕੂਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੀਰ ਅਤੇ ਵਰਗ

ਪੀ-ਟੈੱਕ 535 ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਈਬੀਐਮ, ਮਾਇਓ ਕਲੀਨਿਕ, ਰੋਚੈਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਜ਼, ਅਤੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੀ-ਟੈੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਿੱਤਰ