ਆਈਬੀਐਮ 8-ਬਾਰ ਲੋਗੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਤਿਆਰੀ ਟੂਲਕਿੱਟ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਕਡਇਨ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਿਆ
30 ਮਿੰਟ

ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ - ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ!

ਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ Open P-TECH 'ਸਵੈ-ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ।

*ਨੋਟ ਕਰੋ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ Open P-TECH ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ।