ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಐಕಾನ್
Open P-TECH ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರಿಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

Open P-TECH ಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು
ಮುಂಬರುವ
ಇತ್ತೀಚಿನ

ದೇಶದ

ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು
ಫ್ರಾನ್ಸ್
ಎಲ್ಲಾ ತೋರಿಸಿ
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಡಿಮೆ