biểu trưng ptech

Trường P-TECH ở Texas

P-TECH là một mô hình giáo dục toàn cầu cung cấp cho sinh viên trên toàn thế giới cơ hội phát triển các kỹ năng và năng lực sẽ chuyển trực tiếp sang nghề nghiệp cạnh tranh. Tìm hiểu thêm về các trường học và học sinh của chúng tôi dưới đây.

mũi tên và hình vuông
mũi tên trỏ xuống dưới cùng
204
Đối tác trong ngành
108
Đối tác trường học
hình ảnh sinh viên
29
Đối tác đại học
70
Con đường
hình ảnh sinh viên
hình ảnh sinh viên
Biểu tượng Đóng

Con đường:
Đối tác đại học:
Đối tác trong ngành: