biểu trưng ptech

Trường P-TECH ở Hà Lan

P-TECH là một mô hình giáo dục toàn cầu cung cấp cho sinh viên trên toàn thế giới cơ hội phát triển các kỹ năng và năng lực sẽ chuyển trực tiếp sang nghề nghiệp cạnh tranh. Tìm hiểu thêm về các trường học và học sinh của chúng tôi dưới đây.

mũi tên và hình vuông
mũi tên trỏ xuống dưới cùng
9
Đối tác trong ngành
2
Đối tác trường học
hình ảnh sinh viên
2
Đối tác đại học
2
Con đường
hình ảnh sinh viên
hình ảnh sinh viên

Các trường học ở Hà Lan

Tìm hiểu thêm về trường học địa phương và lộ trình giáo dục của họ

Biểu tượng Đóng

Con đường:
Đối tác đại học:
Đối tác trong ngành: