Miễn phí

Như một động lực bổ sung cho sinh viên - và để hỗ trợ thành tích của họ - P-TECH, và đặc biệt là bằng liên kết, được cung cấp miễn phí cho sinh viên và gia đình của họ. Bởi vì các trường P-TECH phục vụ học sinh từ những nền tảng không được đại diện trong lịch sử, việc tiếp cận với bằng sau trung học miễn phí sẽ loại bỏ một trở ngại tài chính quan trọng và giúp học sinh chỉ tập trung vào việc học.

mũi tên và hình vuông

Miễn phí

Để duy trì cam kết P-TECH đối với học sinh, việc đảm bảo tài trợ đầy đủ cho các trường P-TECH là rất quan trọng đối với sự bền vững liên tục. Các tiểu bang đã xác định nhiều cách khác nhau để tài trợ cho mô hình và đảm bảo nhân rộng chất lượng cao.

Tìm hiểu thêm về cách các trường P-TECH được tài trợ →

chi phí hình ảnh miễn phí