biểu trưng ptech

Bản thiết kế P-TECH

Biểu ngữ In xanh

Blueprint là một hướng dẫn tuyển chọn các nguồn lực để thiết lập, thực hiện và thúc đẩy mô hình P-TECH. Tài nguyên cung cấp các thực tiễn, mẫu và mẫu tốt nhất để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của chương trình P-TECH của trường. Tài sản được tổ chức thành bảy loại, mỗi loại chi tiết các khía cạnh cụ thể của mô hình P-TECH và trách nhiệm của các bên liên quan.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ! Gửi email cho chúng tôi
để được hỗ trợ thêm.