biểu trưng ptech

Nghiên cứu điển hình

Biểu ngữ

Lập kế hoạch, ra mắt và trồng trọt một trường P-TECH là một kỳ công không hề nhỏ. Dưới đây là các nghiên cứu điển hình mô tả các ví dụ về mô hình P-TECH bên ngoài bối cảnh đối tác công nghiệp của IBM.