เงินทุน

การดูแลให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับโรงเรียน P-TECH มีความสำคัญยิ่งต่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รัฐได้ระบุวิธีการต่าง ๆ ในการจัดหาเงินทุนให้กับโมเดลและรับประกันการจำลองแบบที่มีคุณภาพสูง แต่ละรัฐต้องกำหนดกลไกที่ดีที่สุดในการนำ P-TECH มาขยายขนาดภายในรัฐ

ไอคอนเทอร์ควอยซ์พร้อมลูกศรชี้ลง

เงินทุนโรงเรียนของรัฐ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่ของโรงเรียน P-TECH จะครอบคลุมโดยเงินทุนของเขตการศึกษาในท้องถิ่น

หลายเขตให้ทุนโรงเรียนตามสูตรต่อหัว วิธีนี้จะจัดสรรจำนวนเฉพาะต่อนักเรียน โดยนักเรียนบางคนเช่นนักเรียนที่มีแผนการศึกษาส่วนบุคคลจะได้รับมากกว่าคนอื่น ๆ การระดมทุนของเขตประเภทต่าง ๆ เช่นเงินช่วยเหลือของรัฐบาลกลาง Title 1 สำหรับนักเรียนที่มีรายได้ต่ำก็เป็นแหล่งสนับสนุนที่สำคัญสำหรับโรงเรียน P-TECH โดยปกติแล้ว เงินทุนนี้จะครอบคลุมบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนมัธยม ซึ่งรวมถึงครูใหญ่ ครู ที่ปรึกษาแนะแนวและเจ้าหน้าที่สนับสนุน

ในโรงเรียน P-TECH บางแห่งนักเรียนจะยังคงลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมและยังไม่จบการศึกษาอย่างเป็นทางการจากโปรแกรมจนกว่าจะเรียนครบหกปี สิ่งนี้ช่วยให้โรงเรียนสามารถหาเงินทุนต่อหัวสำหรับนักเรียนทุกคนได้ตลอดหกปีเต็มของโปรแกรม

ในช่วงหลายปีต่อมา เมื่อนักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในหลักสูตรของวิทยาลัย พวเขาอาจใช้เงินทุนบางส่วนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาลัย

ภาพเงินทุน

ทุนการศึกษาด้านอาชีพและเทคนิค

เป็นที่รู้กันดีว่าโรงเรียนที่มุ่งเตรียมนักเรียนให้พร้อม สำหรับการประกอบอาชีพมักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รัฐและเขตการศึกษาในท้องถิ่นจะได้รับเงินทุนจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนโรงเรียน Career & Technical Education (CTE) ผ่านพระราชบัญญัติ Carl D. Perkins

โดยทั่วไป หน่วยงานการศึกษาของรัฐจะกำหนดวิธีการแจกจ่ายเงินทุนของ Perkins ตลอดจนเงินทุนอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการเตรียมอาชีพ อย่างไรก็ตามโรงเรียน CTE ส่วนใหญ่จะได้รับเงินเสริมจากงบประมาณต่อหัวของพวกเขา ส่วนเสริมนี้ควรครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม CTE ซึ่งรวมถึง Workplace Learning Coordinator ผู้ประสานงานการฝึกงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่เลือก

ทุนหลักสูตรวิทยาลัย

โรงเรียน P-TECH ยังต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเล่าเรียน การสอน และตำราเรียน พันธมิตรท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องทำงานร่วมกันเพื่อระบุแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ บางรัฐเสนอเงินทุนสำหรับโปรแกรม "การลงทะเบียนคู่"

โดยทั่วไป เงินเหล่านี้จะมอบให้กับวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่ให้เครดิตแก่นักเรียนมัธยมปลาย และอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการระดมทุนของ P-TECH ในรัฐเหล่านั้น

ในรัฐและเขตอื่น ๆ วิทยาลัยอาจยกเว้นหรือลดค่าใช้จ่ายของหลักสูตรวิทยาลัย ในกรณีอื่น ๆ องค์กรการกุศลท้องถิ่นอาจให้เงินทุน

ตัวอย่างเช่นในเมืองหนึ่งค่าใช้จ่ายของหลักสูตรวิทยาลัยจะถูกแบ่งปันโดยวิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงรายการต่าง ๆ เช่น:

  • ผู้นําและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ทุ่มเท
  • อาจารย์ประจำวิทยาลัย
  • หนังสือเรียนของวิทยาลัย
  • การทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนมัธยมและคณะวิทยาลัย
  • ตําแหน่งประสานงานวิทยาลัย

ทั้งสองระบบได้สร้างนโยบายที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหน่วยกิตของวิทยาลัย

สำหรับส่วนใด ๆ ของหลักสูตรวิทยาลัยที่มีนักเรียนมัธยมปลายเป็นหลัก (เช่นหลักสูตรตามรุ่น) โปรแกรมจะครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายของผู้สอนหลักสูตร แทนที่จะเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนแต่ละคน

ในบางกรณีครูมัธยมปลายอาจได้รับอนุมัติให้สอนหลักสูตรระดับวิทยาลัยโดยเป็นส่วนหนึ่งของภาระการสอนปกติของเขา/เธอ ในกรณีดังกล่าวต้นทุนการเรียนการสอนส่วนเพิ่มจะเป็นศูนย์ เนื่องจากครูไม่สามารถได้รับเงินจากสองแหล่งสำหรับหลักสูตรเดียว โปรดทราบว่าสถานการณ์นี้ขึ้นอยู่กับครูที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดที่ฝ่ายวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับอาจารย์ผู้สอน

เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม นักเรียนจะย้ายไปเรียนหลักสูตรของวิทยาลัยทั่วไป ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยอื่น ๆ ในกรณีดังกล่าวโปรแกรมจะต้องครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดสำหรับนักเรียน