โลโก้ ptech

กรณีศึกษา

ธง

การวางแผนเปิดตัวและการปลูกฝังโรงเรียน P-TECH ไม่ใช่เรื่องเล็ก ด้านล่างนี้เป็นกรณีศึกษาที่อธิบายตัวอย่างของโมเดล P-TECH นอกบริบทของคู่ค้าในอุตสาหกรรม IBM