பிடெக் லோகோ

அமெரிக்காவில் பி-டெக் பள்ளிகள்

பி-டெக் என்பது உலகளாவிய கல்வி மாதிரியாகும், இது உலகம் முழுவதும் உள்ள மாணவர்களை, போட்டித் தொழில்வாய்ப்பில் நேரடியாக மொழிபெயர்க்கக்கூடிய திறன்கள் மற்றும் திறன்களை வளர்க்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. கீழே எமது பாடசாலைகள் மற்றும் எமது மாணவர்கள் பற்றி மேலும் அறியவும்.

அம்பு மற்றும் சதுரம்
அம்புக்குறி யை கீழே சுட்டிக்காட்டுகிறது
420
தொழில்துறை பங்குதாரர்கள்
206
பள்ளி பங்குதாரர்கள்
மாணவர் உருவம்
95
கல்லூரி பங்குதாரர்கள்
82
பாதைகள்
மாணவர் உருவம்
மாணவர் உருவம்

உள்ளூர் செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

பற்றி உள்ளூர் செய்திகளை ஆராயுங்கள் P-TECH மற்றும் உள்ளூர் நிகழ்வுகள் பட்டியல் மூலம் உலாவ

படவுருமூடு

பாதைகள்
கல்லூரி பங்குதாரர்கள்:
தொழில்துறை பங்குதாரர்கள்: