பிடெக் லோகோ

கனடாவில் உள்ள பி-டெக் பள்ளிகள்

பி-டெக் என்பது உலகளாவிய கல்வி மாதிரியாகும், இது உலகம் முழுவதும் உள்ள மாணவர்களை, போட்டித் தொழில்வாய்ப்பில் நேரடியாக மொழிபெயர்க்கக்கூடிய திறன்கள் மற்றும் திறன்களை வளர்க்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. கீழே எமது பாடசாலைகள் மற்றும் எமது மாணவர்கள் பற்றி மேலும் அறியவும்.

அம்பு மற்றும் சதுரம்
அம்புக்குறி யை கீழே சுட்டிக்காட்டுகிறது
5
தொழில்துறை பங்குதாரர்கள்
5
பள்ளி பங்குதாரர்கள்
மாணவர் உருவம்
2
கல்லூரி பங்குதாரர்கள்
3
பாதைகள்
மாணவர் உருவம்
மாணவர் உருவம்
படவுருமூடு

பாதைகள்
கல்லூரி பங்குதாரர்கள்:
தொழில்துறை பங்குதாரர்கள்: