ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ
ਪੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ

ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ P-ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ, ਜਨਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਨ! ਭੇਜਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਛੇਤੀ ਹੀ.