ಔಟ್ ತಲುಪಲು
P-ಟೆಕ್ ಯುರೋಪ್

ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು P-ಟೆಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ? ನಾವು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ! ಕಳುಹಿಸಲು ಒಂದು ನೇರ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ ಬರಲಿದೆ.