Ang Iyong Tagapagtayo ng Pagkatuto

Mga Aktibidad sa Pagkatuto

Ang mga aktibidad sa pagkatuto ay isa pang aktibidad. Magagamit ito bilang suplementong bahagi ng isang aralin o potensyal na isang aralin kung pinaghalo na kayo sa inyong silid-aralan.