IBM 8-bar logo Kasangkapan sa Kahandaan para sa mga Guro

Bumuo ng iyong resume

Indibiduwal na aktibidad
30 minuto

Ang aktibidad na ito ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng pagkakataon na talagang bumuo ng kanilang mga resume batay sa tatlong pinaka-karaniwang mga format: chronological, functional, at kumbinasyon.

Rerepasuhin ng mga estudyante ang mga sampol, piliin ang format na gumagana para sa kanila, at gumamit ng resume template para simulan ang pagtatayo ng sarili nilang resume.

Mga tagubilin sa Aktibidad

Pagbibigay-ginhawa sa karagdagang mga mapagkukunan

Kung nais mong maghukay ng mas malalim sa pagtuturo ng mga kasanayan sa pag-interbyu at bigyan ang iyong mga estudyante ng mas maraming pagsasanay, tingnan ang Open P-TECH 'sariling mga kurso ng pag-aaral.

*Paalala: Kakailanganin mong magrehistro para sa Open P-TECH para ma-access ang content na ito.