IBM 8-bar logo Kasangkapan sa Kahandaan para sa mga Guro

Sino sa palagay ninyo ang inyong kinaroroonan? Elevator pitch

Magkakapares ng estudyante
30 minuto

Ang aktibidad na ito ay magandang paraan para maisip ng mga estudyante, magsalita, magsulat, at magsalita. Malalaman ng mga estudyante kung ano ang isang elevator pitch at isulat ang kanilang sarili. May mga suplementong materyal na magagamit ninyo para ipakita ang mga ito, kapwa video at nakasulat. Mayroon ding listahan ng mga pagsusulat at paghahatid tips.

Mag-aaral ay magsasanay sa paghahatid ng kanilang pitch, at gamitin ang mga glows at lumalaki upang magbigay at makakuha ng feedback.

Mga tagubilin sa Aktibidad

Pagbibigay-ginhawa sa karagdagang mga mapagkukunan

Kung nais mong maghukay ng mas malalim sa pagtuturo ng mga kasanayan sa pag-interbyu at bigyan ang iyong mga estudyante ng mas maraming pagsasanay, tingnan ang Open P-TECH 'sariling mga kurso ng pag-aaral.

*Paalala: Kakailanganin mong magrehistro para sa Open P-TECH para ma-access ang content na ito.