Podmínky použití

Přehled

Přehled

Níže jsou uvedeny podmínky právní smlouvy mezi vámi a IBM. Přístupem, prohlížením nebo používáním těchto webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami a že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se kontroly vývozu a zpětného vývozu. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tento web.

IBM může bez předchozího upozornění tyto Podmínky použití a jakékoli další informace obsažené na těchto webových stránkách kdykoli revidovat aktualizací tohoto příspěvku. IBM může také kdykoli bez předchozího upozornění provést vylepšení nebo změny produktů, služeb nebo programů popsaných na těchto stránkách.

Obecné

Tato webová stránka obsahuje vlastnická oznámení a informace o autorských právech, jejichž podmínky musí být dodrženy a dodržovány. Informace o souvisejících údajích naleznete v našich informacích o autorských právech a ochranných známkách.

IBM bude nabízet dokumenty na této stránce, které popisují, jak uživatelé implementují určité aspekty školního modelu P-TECH 9-14 ("Nástroje") . Tyto nástroje jsou vám nabízeny pod licencí Attribution-Non-Commercial Creative Commons na adrese: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

Kromě Nástrojů nesmí být obsah na těchto stránkách kopírován, reprodukován, znovu publikován, nahráván, publikován, přenášen, distribuován nebo používán k vytváření odvozených děl bez předchozího písemného souhlasu IBM. U materiálů vlastněných společností IBM vám IBM uděluje nevýhradní, nepřenosná a omezená oprávnění k přístupu a zobrazení webových stránek na těchto stránkách, výhradně na vašem počítači a k vašemu osobnímu, nekomerčnímu použití těchto webových stránek. Toto oprávnění je podmíněno tím, že neupravíte obsah zobrazený na těchto stránkách, že neuchováte nedotčená všechna oznámení o autorských právech, ochranných známkách a dalších vlastnických právech a souhlasíte s podmínkami, podmínkami a oznámeními, která k obsahu nebo jinak jsou uvedena na těchto stránkách.

Bez ohledu na výše uvedené mohou existovat software a další materiály, které jsou k dispozici ke stažení, přístupu nebo jinému použití z těchto stránek, které mají své vlastní licenční podmínky a oznámení. Tyto materiály se budou řídit jejich příslušnými podmínkami a oznámeními.

Vaše nedodržení podmínek a oznámení na těchto stránkách bude mít za následek automatické ukončení všech práv, která vám byla udělena, bez předchozího upozornění, a musíte okamžitě zničit všechny kopie stažených materiálů, které máte k dispozici nebo máte pod kontrolou. S výjimkou omezeného oprávnění v předchozím odstavci vám IBM neuděluje žádná výslovná ani předpokládaná práva nebo licence na základě patentů, ochranných známek, autorských práv nebo jiných vlastnických práv nebo práv duševního vlastnictví. Nesmíte zrcadlit žádný obsah z tohoto webu na jiném webu nebo na jiných médiích.

Některá zřeknutí se odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách nejsou přislíbeny ani zaručeny správné, aktuální nebo úplné a tyto stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. IBM nepřebírá žádnou odpovědnost (a výslovně se zříká odpovědnosti) za aktualizaci těchto stránek, aby byly informace aktuální nebo aby byla zajištěna přesnost nebo úplnost zveřejněných informací. Proto byste měli potvrdit přesnost a úplnost všech zveřejněných informací před tím, než učiníte jakékoli rozhodnutí týkající se jakýchkoli služeb, produktů nebo jiných záležitostí popsaných na těchto stránkách.

IBM neposkytuje žádné záruky, že ibm vyřeší jakékoli nahlášené problémy, a to ani v případě, že se rozhodne poskytnout informace s cílem problém vyřešit.

Důvěrné informace

IBM od vás nechce dostávat důvěrné nebo chráněné informace prostřednictvím našich webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace nebo materiály zaslané IBM nebudou považovány za důvěrné. Odesláním jakýchkoli informací nebo materiálů ibm udělujete neomezené, neodvolatelné licenci ke kopírování, reprodukci, publikování, nahrávání, zveřejňování, přenosu, distribuci, veřejnému zobrazení, předvádění, úpravám, vytváření odvozených děl z těchto materiálů nebo informací a jejich jinému volnému použití. Souhlasíte také s tím, že IBM může volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které nám zašlete za jakýmkoli účelem. Vaše jméno však nezveřejníme ani jinak nezveřejníme skutečnost, že jste nám předložili materiály nebo jiné informace, pokud: (a) nezískáme váš souhlas s použitím vašeho jména; nebo (b) nejprve vás upozorníme, že materiály nebo jiné informace, které poskytnete určité části těchto stránek, budou zveřejněny nebo jinak použity s vaším jménem; nebo (c) jsme povinni tak učinit ze zákona. S osobními údaji, které společnosti IBM poskytnete za účelem přijímání produktů nebo služeb, bude nakládáno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Informace týkající se zásad ochrany osobních údajů ibm naleznete v odkazu "Ochrana osobních údajů".

Obchodní vztahy

Tento web může poskytovat odkazy nebo odkazy na weby a zdroje jiných společností než IBM. IBM nečiní žádná prohlášení, záruky ani jiné závazky týkající se jakýchkoli webových stránek jiných společností než IBM nebo zdrojů třetích stran (včetně webových stránek společnosti Lenovo), na které lze odkazovat, být přístupné nebo odkazované na jakékoli stránky IBM. Odkaz na web jiného subjektu než IBM neznamená, že IBM schvaluje obsah nebo použití takového webu nebo jeho vlastníka. Kromě toho IBM není stranou ani neodpovědnou za jakékoli transakce, které můžete uzavřít s třetími stranami, a to ani v případě, že se o těchto stranách dozvíte (nebo použijete odkaz na tyto strany) z webu IBM. V souladu s tím berete na vědomí a souhlasíte s tím, že IBM není odpovědná za dostupnost takových externích stránek nebo zdrojů a není odpovědná za žádný obsah, služby, produkty nebo jiné materiály na těchto stránkách nebo zdrojích nebo z nich dostupné.

Pokud přistupujete na web jiné společnosti než IBM, a to i na web, který může obsahovat logo IBM, uvědomte si prosím, že je nezávislý na IBM a že IBM nekontroluje obsah tohoto webu. Je na vás, abyste přijali opatření, abyste se ochránili před viry, červy, trojskými koňmi a dalšími potenciálně destruktivními programy, a abyste ochránili své informace, jak uznáte za vhodné.

Propojení s tímto webem

Všechny odkazy na tyto webové stránky musí být písemně schváleny společností IBM, s výjimkou případů, kdy IBM souhlasí s odkazy, ve kterých odkaz a stránky, které jsou aktivovány odkazem, ne: (a) vytvářejí rámce kolem jakékoli stránky na těchto webových stránkách nebo používají jiné techniky, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled jakéhokoli obsahu na těchto stránkách; (b) zkreslovat váš vztah s IBM; (c) znamenat, že IBM schvaluje nebo schvaluje vás, vaše webové stránky nebo vaše služby nebo nabídky produktů; a (d) předkládat nepravdivé nebo zavádějící dojmy o IBM nebo jinak poškozují dobré jméno spojené s názvem nebo ochrannými známkami IBM. Jako další podmínku pro povolení odkazovat na tyto stránky souhlasíte s tím, že IBM může kdykoli, na základě vlastního uvážení, ukončit povolení k odkazu na tyto webové stránky. V takovém případě souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na tyto webové stránky a ukončením používání jakékoli ochranné známky IBM.

UPOZORNĚNÍ NA ZÁRUKU

POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. VŠECHNY MATERIÁLY, INFORMACE, PRODUKTY, SOFTWARE, PROGRAMY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ ZÁRUK NEBO ZÁRUK. IBM VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ, A JINÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV A PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. IBM BEZ OMEZENÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI ZÁRUKU, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, ZABEZPEČENÉ NEBO BEZCHYBNÉ.

JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD STÁHNETE NEBO JINAK ZÍSKÁTE MATERIÁLY, INFORMACE, PRODUKTY, SOFTWARE, PROGRAMY NEBO SLUŽBY, ČINÍTE TAK PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A RIZIKA A ŽE BUDETE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ MOHOU VYPLYNOU, VČETNĚ ZTRÁTY DAT NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

IBM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE ŽÁDNOU STRANU ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI TYPU, KTERÉ SOUVISEJÍ NEBO VYPLÝVAJÍ Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÉHOKOLI POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, NEBO JAKÉKOLI STRÁNKY NEBO ZDROJE SPOJENÉ S, ODKAZOVANÝMI NEBO PŘÍSTUPNÝMI PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO PRO POUŽITÍ NEBO STAHOVÁNÍ , NEBO PŘÍSTUP K JAKÝMKOLI MATERIÁLŮM, INFORMACÍM, PRODUKTŮM NEBO SLUŽBÁM, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY ÚSPOR NEBO ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE IBM JE VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. TOTO VYLOUČENÍ A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY PŘÍČINY JEDNÁNÍ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZÁRUKY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH TEORIÍ.

Další nebo odlišné podmínky a oznámení se mohou vztahovat na konkrétní materiály, informace, produkty, software a služby nabízené prostřednictvím těchto webových stránek. V případě jakéhokoli konfliktu budou mít tyto dodatečné nebo odlišné podmínky a oznámení přednost před těmito podmínkami použití. Přečtěte si příslušnou smlouvu nebo oznámení.