Šestiletý integrovaný program

P-TECH škola nejsou jen čtyři roky na střední škole, po kterých následují dva roky vysoké školy. Místo toho studenti postupují střední školou a vysokoškolskými kurzy integrovaným způsobem.

šipka a čtverec

Kultura vysokých očekávání

P-TECH školy vytváří kulturu vysokých očekávání a přesvědčení, že všichni studenti mohou získat svůj středoškolský diplom a přidružený titul v průběhu šesti let. Učitelé, zaměstnanci, profesoři a firemní partneři jsou zodpovědní za ztělesňování této kultury a za projekci souboru jejích očekávání pro studenty.

P-TECH školy představují vysokou školu jako přísnou a náročnou zkušenost zaměřenou na zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro dlouhodobý profesní úspěch. Ve skutečnosti P-TECH školy se nesnaží napodobovat kulturu vysoké školy, ale skutečně vysokošoklské prostředí vytvářejí. Studenti jsou na vysoké škole hned jak začíná devátá třída, i když stále rozvíjejí celou škálu dovedností a schopností, které vysoká škola bude vyžadovat. To přispěje ke školní kultuře vysokých očekávání a pomůže studentům zvnitřnit cíle školy.

Včasný přístup k vysokoškolských kurzům začíná budovat identitu studentů jako vysokoškolských studentů. Úspěch v těchto kurzech může být pro studenty silným motivátorem a může tak jejich cíl přidruženého titulu učinit realističtějším a dosažitelnějším.

Vzhledem k tomu, že škola přidává nové třídy studentů, musí vedoucí pracovníci škol zvážit, jak budou noví zaměstnanci integrováni do školní komunity, kultury a postupů. To zahrnuje orientaci, školení a trvalou podporu, jako je mentoring, podpůrné skupiny a plánování času.

Integrovaná vysoká škola a vysoká škola práce v kurzu image

Mapování dovedností

Mapování dovedností zajišťuje to, aby všichni partneři plně porozuměli tomu, jaké akademické, technické a odborné dovednosti studenti potřebují k úspěchu na počátku své kariéry. Tento proces čerpá informace z aktuálních pracovních požadavků a je pilířem pro propojení konkurenčních pracovních příležitostí s přísnými cíli výuky ve třídě.

Zjistěte více →

Integrovaná vysoká škola a vysoká škola práce v kurzu image

Smíšené, neizolované

Studenti vstupují do školy P-TECH v 9. třídě, mohou začít vysokoškolské kurzy již v 10. ročníku a postupně se propracovávají k dosažení firmami uznávanému přidruženému titulu. K absolvování může dojít ve 14. třídě (šestý rok programu) nebo dříve, v závislosti na studentovi.

P-TECH studenti musí dokončit všechny požadované středoškolské a vysokoškolské kurzy, spolu s jejich předpoklady, jak je stanoveno příslušným vysokoškolským oddělením nebo divizí.

Zatímco všichni studenti procházejí stejnou sekvencí kurzů, načasování jejich postupu v sekvencích kurzu se liší. Studenti, kteří splňují kritéria odborné způsobilosti pro přijetí vysokoškolského kurzu dříve, mohou postupovat programem v rychlejším tempu a skončit v kratším čase. Zatímco studenti, kteří potřebují více času na splnění těchto kritérií, obdrží dodatečné instrukce ke zvládniutí nezbytných předpokladů.

Sestavit rozvrh, který zahrnuje jak středoškolské kurzy, tak vysokoškolské kurzy, může být náročné. Cílem je spojit dva učební kontexty do souvislého celku, aby studenti mohli postupovat a plnit rostoucí požadavky programu. Postup studentů by měl také brát v úvahu význam udržování studentských skupin v celém vzdělávacím programu.

Program je zaměřen především na kurzy angličtiny, matematiky, workplace learningu a technické kurzy. Tyto oblasti by měly být navrženy tak, aby se vzájemně podporovaly a posilovaly a rozvíjely znalosti a dovednosti studentů v příslušném odborném oboru. Zaměření na kariéru by mělo být začleněno do základů jednotlivých předmětů, aby byly přístupnější a aby se rozšířil čas dostupný pro vyrovnání se s jejich obsahem a dovednostmi. Neměly by být považovány za izolované vzdělávací prameny.

Přísné a soustředěné osnovy jsou charakteristickým znakem každé úspěšné školy, ale obzvláště důležité je to pro P-TECH Model. Škola nemá žádné předpoklady nebo testování pro přijetí a zavazuje se k tomu, že ji všichni studenti ukončí do šesti let přidruženým titulem uznávaným firmami. Z tohoto důvodu musí být výukové aktivity školy P-TECH pečlivě a účelně navrženy. Osnovy musí směřovat k pomoci všem studentům rozvíjet dovednosti a znalosti potřebné k absolvování střední školy a získání přidruženého titulu - bez ohledu na jejich úroveň při vstupu do programu.


Strategie podpory

College 101

Vysokoškolská podpora pomáhá zvýšit pravděpodobnost úspěšného přechodu od kurzu střední školy na vysokou školu. Mnoho studentů začíná s kurzy "College 101", které vyzbrojí studenty dovednostmi a znalostmi, které budou potřebovat k úspěchu na vysoké škole. Cílem těchto kurzů je pomoci studentům přizpůsobit se vysokoškolskému životu. Pokrývají témata, jako jsou:

  • Jak spravovat čas a úkoly
  • Tipy ke studiu a absolvování testů
  • Dovednosti zvládání stresu

Tyto kurzy mohou být nabízeny na střední škole, nebo tato témata mohou být zahrnuta jako součást stávajících vysokoškolských kurzů.

P-TECH školy také mohou nabízet středoškolské semináře, které studenti absolvují ve spojení s konkrétními vysokoškolskými kurzy. Semináře slouží jako podpora pro tyto vysokoškolské kurzy a poskytují studentům praxi v rozvoji příslušných diskusních dovedností, slovní zásoby a studijních návyků.

Během těchto seminářů studenti také spolupracují na vývoji strategií pro porozumění úkolům, řešení problémů s domácími úkoly a hodnocení. V rámci tohoto semináře by profesoři a učitelé měli komunikovat o výkonu a potřebách studentů.

Lokace, lokace, lokace

Podpora studentů středních škol ve vysokoškolských kurzech je promyšlená v tom, kde se vysokoškolské kurzy konají a kdo je vyučuje.

Studenti P-TECH školy by měli své vysokoškolské kurzy první úrovně absolvovat na střední škole se svou středoškolskou skupinou. Tento strukturovanější přístup snižuje riziko potenciálních problémů týkající se cestování nebo integrace se staršími studenty. Nabízí také větší příležitosti pro kademickou a sociálně-emocionální podporu v prvních letech zkušeností studentů. To znamená, že vysokoškolská fakulta musí cestovat na střední školu, aby mohla kurzy vyučovat. Aby se přizpůsobila práci na vysoké škole, musí P-TECH škola také zajistit, aby ve škole bylo k dispozici veškeré potřebné vybavení a technologie.

Kdo učí?

Všechni fakulty, které vyučují vysokoškolský kreditový kurz samozřejmě musí mít příslušné pověření, jak je stanoví vysoká škola, a musí mít nezbytnou přípravu k výuce studentů středních škol. V některých případech může mít středoškolský učitel odpovídající vzdělání a může získat souhlas od vysoké školy učit vysokoškoleské kreditové kurzy. Navíc, mohou být některé kurzy spoluvyučovány vysokou školou a střední školou. Typicky si však vysoká škola najme pomocníka, který bude kurz vyučovat.

Je důležité si uvědomit, že P-TECH studenti, kteří tvrdě pracovali, aby získali předčasný vstup do třídy na vysoké škole, jsou často motivováni tím, že na jejich střední školu přijde učit jejich hodinu vysokoškolský profesor. Studenti mohou mít pocit, že jsou na "skutečné" vysokoškolské hodině, když ji vyučuje vysokoškolský profesor, spíše než učitel, který učí také jejich středoškolské hodiny.


Kolaborativní profesní rozvoj

Úspěšné školy jsou zaměřeny na neustálé zlepšování a poskytují smysluplné praktické zkušenosti, které vycházejí z potřeb studentů.

Ve školách P-TECH vyžaduje profesní rozvoj více vrstev a spolupráci napříč institucemi. Učitelé potřebují čas, aby diskutovali o jednotlivých problémech studentů a společně navrhli strategie podpory jako komunity, která zahrnuje střední školu, komunitní vysokou školua firemní partnery.

P-TECH školy mají ve svém kalendáři zabudovaný rozvoj podstatných profesních příležitostí, jakož i společné plánování času na denní bázi. Profesní rozvoj může zahrnovat projektové učení, semináře pro vysokoškolskou fakultu o tom, jak pracovat s dospívajícími, nebo workshopy vedené firmami, které pomáhají učitelům pochopit, jak integrovat problémy reálného světa do výuky.

Společné plánování času umožňuje fakultám středních a vysokých škol sladit své osnovy a materiály, stejně jako diskutovat o potřebách pokroku studentů.